Twentevisie Jaargang 13, 2001

Mondiale topper in antiballistiek en kunstgrasvelden

De droomtoekomst van Ten Cate

Loek de Vries heeft geen vrienden meer bij Textielgroep Twenthe

Loek de Vries zit soms zijn eigen ego in de weg. Hij boetseert tegenwoordig aan een hoogstaand concern in de technische textiel dat hij zeve njaar geleden al praktisch had. In 1994 waren bij wijze van spreken zijn bedrijven Advanced Composits en Technical Fabrics ‘dinsdag ochtend op de stoeprand gezet’ door de toenmalige bestuursvoorzitter Reudink. En toen belde diens opvolger Frank Schreve die vroeg hem, bijna smeekt eterug te keren en zijn plannen binnen Ten Cate ten uitvoer te brengen. De Vries was in zijn ijdelheid gestreeld. En hij zit nu met de gebakken peren. Door zijn terugkomst is Ten Cate van de ondergang gered, daar zijn vriend en vijand het over eens. Maar hij zit nu (hoe cynisch) voor hetzelfde dilemma als zijn vroeger baas Reudink. De Vries wil af van de rubber en de kunststof. En hij heeft van Reudink geleerd hoe je vooral niet moet desinvesteren.

“Na de management buy out bij TenCate was ik bezig twee grote textielbedrijvenin Duitsland over te nemen.Bedrijven met een omzet van respectievelijk750 en 400 miljoen D-mark. Dieovernamegesprekken heeft Schreve viaeen bankcircuit weten te traceren. Wewaren op dat moment in om meer textielbedrijvenvan Ten Cate te kopen.Maar daar heeft uiteindelijk Schreve neetegen gezegd.” Moet een leuk gesprekjegeweest zijn. “Schreve heeft mij gebelden heeft aan mij gevraagd: kijk, als je ditgaat doen, bedrijven acquireren en bedrijveninvoegen rondom een technologischebasis, ben je bereid om weer bijTen Cate terug te komen? Ik zal je vanharte ondersteunen. Ja, dan heb ik ooknog zoiets als loyaliteit.” Maar mijnheerDe Vries, maar dat is toch ontzettend,vergeef mij mijn platvloersheid, geil alsSchreve belt en in feite zegt ‘we hebbenhet verkeerd gezien, kom alsjebliefterug’. “Zo is het ook gebeurd.” En nuzeven jaar later heeft u natuurlijk spijtals haren op uw hoofd, want u heeft nude problemen van uw voorgangers die umag oplossen. “Ach, daar komen we ookwel weer uit.”

Enbi gered van ondergang

Doordat Schreve vroegtijdig moest vertrekken,werd De Vries enig bestuurslidvan Ten Cate. Hij heeft inmiddels Janvan Dijk naast zich gepromoveerd.Afkomstig uit de eigen gelederen en dusniet een man die zich nog moet profilerenof De Vries naar de kroon wil steken.Van Dijk krijgt de taak de kunststof- enrubbersector (waar hij overigens al interim-groepsdirecteur was) klaar te makenvoor verkoop. “Wij laten geen bedrijvenin de steek,” zegt hij fel. “Wij hebben eenaantal bedrijven dat een beter perspectiefverdient. En dat betekent wel dat we optermijn deze bedrijven afstoten. We zettenze niet in de etalage om ze onder deboekwaarde te verkopen, dan vernietigenwe aandeelhouderswaarde.” Dan volgteen technische uiteenzetting over decombinatie van product, markt en technologie.En dat die goed moet zijn omsuccesvol te zijn. “We hebben er bijnatien jaar over gedaan om de textielbedrijvente krijgen waar ze nu staan. Ik probeernu om meer strategische impact aande kunststof en rubberbedrijven tegeven. In dat kader hebben we Illbrückals versterking voor Enbi overgenomen.Ik durf te zeggen dat als we dat nietgedaan hadden, het met Enbi slecht zouzijn afgelopen.”

Rol Veenman

De strategie van Ten Cate (van Loek deVries die een lijstje van twaalf bedrijvenin zijn la heeft liggen die hij dolgraag wilovernemen) mag bekend verondersteld tezijn. Er is een tijd gepoogd een partner tevinden en daardoor die strategie te versnellen,maar dat is niet gelukt. Hoeweleen paar maanden geleden ineens duidelijkwerd dat De Vries op verzoek vanaandeelhouders toch een fusie metGamma had voorbereid. Dat staat uitvoerigbeschreven in Twentevisie van junivan dit jaar. “Ik moet zeggen dat het meestewat u schrijft niet klopt, maar dit wasaardig in de richting.” Twee, laten we zeggen,beurskneuzen zouden een textielgigantworden met een omzet van 2,5 miljard.”Het is niet iets van de laatste tijd.Reudink heeft dat geprobeerd in zijn tijd,Schreve heeft het twee keer geprobeerd.Ik kreeg een telefoontje van een grootaandeelhoudervan Gamma die zei dat hijminder tevreden waren over het beleidvan Gamma en men wilde het beleidzoals wij dat voorstonden onderschrijven.U heeft dat allemaal beschreven: er zouwereldwijd het grootste bedrijf in de technischetextiel ontstaan met tientallen miljoeneneuro’s aan synergie-effecten en meteen geweldige inkoop-power,” wordt DeVries weer enthousiast. “Er lagen drie scenario’s.De eerste was vriendelijk. Eenander scenario was iets meer vijandig ende derde was een vijandig bod.” Het vervolgis bekend. Gamma wilde niet. InTwentevisie van juni wordt gezegd datpresident-commissaris Veenman een vijandigbod niet wilde ondersteunen. “Datmoet u aan hem vragen.” Veenman wildede vraag niet beantwoorden toen hij inMemphis te gast was. De Vries lachtvriendelijk, maar zegt niets. En dat zegt inzijn geval misschien nog wel meer.

Gamma? Nee, het is echt over. Het is voorbij

‘Gamma is over’

“Ik ben niet gekwetst in mijn eer. Nee. De Raad van Bestuur van Gamma zal eenpaar dingen moeten uitpraten met haaraandeelhouders, maar dat is niet mijnzaak.” Maar dat zal niet op de reguliereaandeelhoudersvergadering gebeuren, zovermoeden wij. En misschien bellen zemorgen wel weer. Dan zegt De Vries beslist: “Ik vind het nog steeds een geweldigplan, maar ik heb niet meer, dus watmij beterft is het is echt over. Het is voorbij.”De Vries zelf zoekt dus niet meer naarstrategische of financiële partners, maarhij wordt zelf heel vaak gebeld, al was hetalleen maar omdat het aandeel zo laagstaat en Ten Cate dus een aantrekkelijkeovernamekandidaat is. “Dat klopt. Kijk,we zijn bereid om met iedereen te praten.We zullen elke serieuze kandidaat ontvangen.We willen een discussie aangaanmet partijen die bereid zijn om de lijn diewij hebben uitgezet, te onderstrepen. Dieoptie houd ik open.” Hebt u er wel eensaan gedacht om uw vriendjes van vroegerte bellen en het bedrijf van de beurs tehalen? Ik denk dat de schaalgrootte vandit bedrijf, we praten over een omzet van1,5 miljard, 43 werkmaatschappijen met4000 mensen wereldwijd, niet meer teoverzien is door private investors.”

Textielgroep Twenthe

Dan ligt er nog de claim van 71 miljoengulden van de Textielgroep Twenthe. Dezaak is onder de rechter, maar na enigaandringen, reageert De Vries. Cynisch:”Als ik kijk naar de aandelenkoers is deTextielgroep Twenthe wereldwijd hetenige stabiele concern in deze woeligetijden.” Het is een soort megaclaim vanjongens van United Fabrics dat bijna90% van de aandelen heeft. Want als TenCate de claim geheel of gedeeltelijk moetbetalen… “Dat lijkt mij een gedachte dieheel ver weg is.” Schikkingen heeft hijvan tafel geveegd. “In het uitbestedingscontractstaat onder meer dat TextielgroepTwenthe marktconform moet werken.Marktconform is een goede prijs,goede levertijden en goede leveringsvoorwaarden.Dat zegt iets over kwaliteit.Als men nu zegt ‘er wordt te weiniguitbesteed’, dan zeg ik: leest u uw contracteens goed na.”Ik dacht dat u de heren goed kende.”Ja, maar dat laat onverlet dat het opdeze manier niet werkt.” Het zijn uwvrienden niet meer, zal ik maar zeggen.”Vrienden?” O, dat dacht ik altijd. “Ja,ik heb eens een keer een stukje van u gelezenwaarin u dat geschreven hebt.” Endaar was u niet zo content mee. “Precies.”

Wij laten geen bedrijvenin de steek

Bomproef

De wereld ligt open voor Ten Cate. Het iseen kwestie van tijd voordat de FIFA enUEFA zullen toestaan dat er op kunstgrasveldengespeeld mag worden. En hetmoet gezegd: Ten Cate maakt gewoon debeste matten die voor geld te koop zijn.Een ondergang aan succes is dan reëel?”Nee. We hebben onlangs het bedrijfNimplex in Nijmegen gekocht dat zeerhoogwaardige kunstgrasgarens maakt. Enwe hebben een bedrijf in Dayton, Tennesseein Amerika gekocht met een capaciteitvan ongeveer 15 miljoen kilo opjaarbasis. En die capaciteit wordt momenteelvoor de helft gebruikt. Dus wehebben een behoorlijke ruimte. Verderhebben we in Nijverdal geïnvesteerd intwee splinternieuwe extructiemachines.En we blijven investeren.”De aanslagen in de Verenigde Statenhebben de vraag naar beschermendekleding, veiligheidskleding, militaireuniformen, scherfwerende vesten, soldatenhelmenen dergelijke doen toenemen.”Ja en daar zit onze textiel in. In devliegtuigindustrie, Airbus Industries iseen van onze grotere klanten, zijn wegecertificeerd voor het leveren vanmaterialen voor de Airbus 380, dat is dedubbeldekker. En we hebben vorigeweek een aanvraag gekregen om antiballistiekmateriaal te leveren voor cockpits.We hebben een aanvraag gekregenvoor bagagecontainers die bomproefzijn. De explosie blijft dan binnen decontainer. We hebben de vliegtuigindustriedit soort materiaal al vijf jaar geledenaangeboden. En toen was er geeninteresse omdat het te duur was.” Degepantserde auto van de MP, de zwarejongens van de BBE, beveiligd dankzijhet antiballistiek materiaal van TenCate. Een bedrijf met een droomtoekomst.Alleen die vermaledijde kunststofen rubber nog….

Een fusie met Gamma is echt over. Definitief voorbij.

Vorige bijdrage

Commentaar: Brave, new world

Volgende bijdrage

De koning van de wisseltruc Gelink in Enschede: hij maakt u rijk! Of maakt u hem rijk?'

Jan Medendorp

Jan Medendorp

Jan Medendorp is gespecialiseerd (interviews, reportages, analyses, commentaren, columns) in sociaal- en financieel-economische onderwerpen, sport, politiek en human interest (voor krant, radio, televisie, maar ook bedrijfsfilms).

Nog geen reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *